Döwletjan Ýagşymyradow karýerasyny UFC-de dowam etdirip biler

Döwletjan Ýagşymyradow karýerasyny UFC-de dowam etdirip biler

Garyşyk başa-baş göreş boýunça söweş sungatynyň türkmen ussady Döwletjan Ýagşymyradow Ultimate Fighting Championship (UFC) bilen şertnama baglaşmagy göz öňünde tutýar. Bu barada türkmen türgeni MMATIKA ýaýlymy bilen söhbetdeşlikde aýtdy.

Häzirki wagtda Ýagşymyradow BAE-de – UFC 254 turniriniň geçiriljek ýeri bolan “Söweş adasynda”.

“ACA ligasy hem maňa örän gowy şertleri teklip etdi. Men näme üçin UFC-e goşulmak isleýärin? Sebäbi bu taryh üçin ähmiýetli. Men UFC-de çempion bolup biljek ilkinji türkmenleriň biri bolmak isleýärin. Çempion bolmaga örän gowy mümkinçiligim bar. Eger-de UFC bilen şertnama baglaşsam, gysga wagtyň içinde özümi görkezip, üstünlik gazanyp bilerin diýip pikir edýärin. Ilkinji 10-luga çenli ählisine hötde geljekdigime doly ynamym bar. Galanyny öňünden çaklap oturmaýyn, bu wagt esasy maksat – ilki bilen UFC-e girmek, galanlaryny hem görüberýäs. Iki ýylyň içinde göz öňünde tutýan derejäme ýetip bilerin diýip umyt edýärin. Meniň maksadym – çempion bolmak” – diýip, Ýagşymyradow belledi.

Ýatlap geçsek, ýarym agyr agramda Absolute Championship Akhmat-yň çempiony Döwletjan Ýagşymyradow şertnamanyň möhletiniň dolmagy bilen guramadan gitdi.
Ultimate Fighting Championship ABŞ-da ýerleşýän we tutuş dünýäde garyşyk başa-baş göreş boýunça söweşleri geçirýän sport guramasydyr. UFC-niň howandarlygynda dünýä reýtinginde öňdebaryjy orunlary eýeleýän MMA söweşijileriniň köpüsi çykyş edýär.
Ýagşymyradow UFC-de Türkmenistanyň ilkinji raýaty bolup biler.