Türkmenistan we BAE söwda-ykdysady hyzmatdaşlygynyň meselelerini maslahatlaşdylar

Türkmenistan we BAE söwda-ykdysady hyzmatdaşlygynyň meselelerini maslahatlaşdylar

Düýn Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky Hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki komitetiň üçünji mejlisi wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirildi. Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow, emirlikleriň wekiliýetine Birleşen Arap Emirlikleriniň Daşary işler we halkara hyzmatdaşlyk ministri Şeýh Abdulla bin Zaýed Al Nahaýan ýolbaşçylyk etdiler.

Türkmenistanyň DIM-niň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösüşiniň ýokary depginini belläp geçmek bilen, ministrler syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlary boýunça derwaýys meseleleriň ençemesini ara alyp maslahatlaşdylar.
Häzirki döwrüň howplary we wehimleri barada gürrüň edilende, taraplar global pandemiýa garşy göreşde halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmagyň ähmiýetini bellediler. Ministrler pandemiýanyň dünýä derejesindäki durmuş-ykdysady täsirlerini ýeňip geçmek boýunça geljekki ädimler barada pikir alyşdylar.
Iki ýurduň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklar jikme-jik ara alnyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň işjeň gatnaşmagy meýilleşdirýän “EXPO-2020” Bütindünýä sergisiniň ähmiýeti bellenildi.
Taraplar “ýaşyl ykdysadyýetiň” wajyplygyny belläp, durnukly energiýanyň ulanylmagy, innowasion tehnologiýalaryň we gaýtadan dikeldilýän energiýa ulgamynyň bilermenlik başarnyklarynyň ilerledilmegi dogrusynda pikir alyşdylar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri boýunça agentligiň (IRENA) çäklerinde hyzmatdaşlygy has hem giňeltmäge bolan gyzyklanmasy beýan edildi.
Geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça taraplar Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda Hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki komitetiň üçünji mejlisiniň Teswirnamasyna gol çekdiler.