Diplomatlaryň arasynda sport ýaryşlary geçirilýär

Diplomatlaryň arasynda sport ýaryşlary geçirilýär

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna we BMG-niň 75 ýyllygyna bagyşlanyp, 21-nji oktýabrda Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherçesinde diplomatlaryň arasynda iki günlük sport ýaryşlary başlandy.

Ýaryşlar sportuň bilýard we uly tennis görnüşleri boýunça geçýär, diýip ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň metbugat gullugy habar berýär.
Sport çärelerine Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekilleri, ýurdumyzda akkreditirlenen diplomatik wekilhanalaryň we halkara guramalaryň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşýarlar.