Gazagystan türkmen smart telewizorlary bilen gyzyklanýar

Gazagystan türkmen smart telewizorlary bilen gyzyklanýar

Gazagystanyň Türkmenistandaky ilçisi Erkebulan Sapiýew ýurdumyzda öňdebaryjy elektronika öndürijisi bolan Aşgabatdaky «Aýdyň gijeler» kärhanasyna baryp gördi.

Gazagystanyň ilçihanasynyň resmi web sahypasynyň habaryna görä, taraplar «Aýdyň gijeleriň» önümlerini Gazagystanyň bazaryna ibermek meselesine seredip geçdiler. Şeýle hem Gazagystanda önümçilik desgasyny açmak mümkinçiligi ara alnyp maslahatlaşyldy.
“Aýdyň gijeleriň” baş direktory Hydyrberdi Abdurahmanow kärhananyň taryhy, önümçilik kuwwaty we önümiň gurnalyş tapgyrlary barada jikme-jik gürrüň berdi, geljekde meýilleşdirýän işleri hakynda aýtdy.
Önümçilik Aşgabadyň öňki "Türkmenkabel" zawodynyň çäginde ýola goýuldy. Önümçiligi ösdürmek hem-de döwrebaplaşdyrmak üçin ep-esli serişde gönükdirildi. Zawodyň çäginde ussahanalaryň we bölümleriň düýpgöter durkuny täzelemek işleri geçirildi, gurnama liniýalary oturdyldy, sanitariýa zolaklary, elektron böleklerini ýygnamak üçin arassa otag we beýleki ýerler enjamlaşdyryldy.
Saparyň dowamynda gazagystanly diplomat telewizorlaryň “Smart TV” platformasy we içerki IP týuner bilen ýygnalyş prosesi bilen tanyşdy. Ýakyn geljekde sarp edijilere LCD ekranly we 4K UltraHD durulykly üç modeliň: ekrany 32 we 42 dýuým diagonally “Tolkun”, şeýle hem 55 dýuým diagonally “Zemin” modelleriniň hödürlenjekdigi bellenildi.