Getji: Habibden üstün çykanymda, onuň müňlerçe janköýerleri aglar

Getji: Habibden üstün çykanymda, onuň müňlerçe janköýerleri aglar

Garyşyk stiliň amerikaly söweşijisi Jastin Getji UFC-niň çempiony Habib Nurmagomedow bilen duşuşygyň öň ýanynda rus türgeniniň janköýerleri baradaky pikirini aýtdy. Onuň aýtmagyna görä, megerem, ol Habibiň janköýerlerini aglatsa gerek. Bu barada life.ru belläp geçýär.

- Onuň janköýerleri barada bir zady bilýärin: olar Ýer ýüzündäki iň agras ýigitler, ýöne olary aglatmak örän aňsat: Habibi ýere ýatyranymda, onuň müňlerçe muşdagy aglar” – diýip, ol aýdýar.

Özüniň muşdaklary barada gürrüň etmek bilen, amerikaly söweşiji “höwesjeň ýaly görünmejekdigine” we söweşde Nurmagomedow üçin “hakyky howpy” döretjekdigine wada berýär.

- 24-nji oktýabrda garşydaşyma hakyky howpy görkezjekdigime we onuň bu söweşiň bir parçasy boljakdygyna janköýerlerime söz berýärin. 25 minutyň içinde Habib howp astynda bolar” – diýip, ol belleýär.

Şunuň bilen birlikde, ol söweşden öň Habibiň geçenki söweşlerini öwrenmändigini hem ýaňzytdy.

“Men hiç kime aňymy dolandyrmaga mümkinçilik bermeýärin. Onuň söweşlerini hem ýörite synlamadym, gaýtadan görjek bolmadym. Diňe bolup geçen wagtynda görenlerim, sebäbi men bu ýaryşyň we sportuň muşdagy. Umuman aýdanyňda, Nurmagomedowyň söweşlerini öwrenmek meniň türgenleşigimiň bir bölegi däl” – diýip, “Izwestiýa” Getjiniň sözlerini getirýär.

Nurmagomedow üçin bu üçünji titul goragy bolar. 32 ýaşly rus söweşijisi 2018-nji ýylyň aprelinde El Ýakwintany ýeňip, UFC-niň çempion guşagyna eýe boldy. Şondan soň tituly iki gezek üstünlikli gorady. 31 ýaşly Getji 2020-nji ýylyň maýynda Toni Fergýusony ýeňenden soň, wagtlaýyn çempion we guşaga dalaşgär boldy.