Serdar Berdimuhamedow Ýaponiýanyň ilçisi bilen duşuşyk geçirdi

Serdar Berdimuhamedow Ýaponiýanyň ilçisi bilen duşuşyk geçirdi

Düýn Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministri Serdar Berdimuhamedowyň Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi jenap Katsumata Takahiko bilen duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň barşynda taraplar dostluk, ynanyşmak we özara hormat goýmak ýörelgelerine esaslanýan türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň ýokary derejesini belläp geçdiler.
Taraplar parlamentara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygyň ösüşi barada aýratyn nygtap geçdiler.
Taraplar fosfor dökünleriniň öndürilmegi, oba hojalygyna degişli tehnikalaryň satyn alynmagy boýunça taslamalaryň ilerlemegini kanagatlanma bilen nygtadylar. Energetiki we beýleki desgalaryň gurluşygy boýunça ýapon kompaniýalary bilen gepleşikler dowam etdirilýär. Gurluşyk ulgamynda, şol sanda bu ugurda ýapon bilermenleriniň işläp düzen aýratynlyklary boýunça hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi bilen bagly mümkinçiliklere seredildi.
Taraplar şeýle hem medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygyň ähmiýeti barada bellediler we hyzmatdaşlygyň geljekde ösdürilmegi boýunça özara pikir alyşdylar.