Messi jemgyýetiň möhüm meseleleri hakda

Messi jemgyýetiň möhüm meseleleri hakda

“Barselonanyň” argentinaly hüjümçisi Lionel Messi jemgyýetiň haýsy meselelerini has möhüm hasaplaýandygyny aýtdy. Muny csn-tv.ru belläp geçýär. Futbolçynyň pikiriçe, edil häzirki döwürde COVID-19 ýokanjy ýüze çykan adamlara aýratyn hyzmatlary dowam etdirmek gerek. Ýaşaýyş üçin ilkinji nobatda zerur bolan suw we elektrik energiýasy bilen elýeterli üpjünçilik hem aýratyn üns berilmeli zatlaryň hataryndadyr.

Ol deňsizligi jemgyýetiň iň uly meseleleriniň biri hökmünde kesgitledi, dünýä jemgyýetçiligi ilki bilen deňsizligiň öňüni almak üçin göreşmelidir diýip aýtdy. “Ösüş üçin esas bolan bilimi ösdürmeli, dünýäde bolup geçýän wakalaryň hakyky manysyna düşünmeli, ähli ýürekleriň sesini eşitmeli, bar bolan deňsizlikler bilen göreşmeli. Her bir zadyň hakykatyndan bihabar galsaň, beýlekileriň pikiri ähmiýetli däl diýip düşünseň, onda bu ümsümlikdäki galmagal ýalydyr” diýip, ol sözüniň üstüni ýetirdi.
Ýatlap geçsek, şu möwsümde Messi “gök-gyzyllaryň” düzüminde 3 oýna gatnaşdy. Bu oýunlarda ol bir goly salmagy we iki gezek netijeli geçirim etmegi başardy.
Mundan ozal, oýunçy käbir zatlar baradaky pikirini üýtgedendigini, indi gol geçirmäge az üns berip, esasan, ýoldaşlaryna kömek etmekçidigini aýtdy.

“Indi gol geçirmäge az üns berýärin, mümkin boldugyndan toparlaýyn oýnuň netijeliligi üçin goşant goşmaga çalyşýaryn” – diýip, “Goal” onlaýn neşiri Messiniň sözlerini getirýär.