Makgregor — Porýe duşuşygynyň senesi belli boldy

Makgregor — Porýe duşuşygynyň senesi belli boldy

Söweş karýerasyny tamamlan irlandiýaly Konor Makgregor UFC bilen hyzmatdaşlyk etmejekdigi bilen bagly kararyny üýtgetdi. Ol Porýe bilen güýç synanyşmak üçin promouşeniň howandarlygynda çykyş etmäge razylyk bildirdi. Duşuşyk 2021-nji ýylyň 23-nji ýanwarynda geçiriler. Bu barada ctnews.ru habar berýär.

“Çagyryşy kabul edýärin. 23-nji ýanwar senesi güýjünde. Maksadym – bu duşuşygy “Kowboýlaryň” meýdançasynda geçirmek. Ol ýer köpsanly tomaşaçylarymyzy sygdyryp biljek ýer. Meýdançanyň eýesi Jerri Jons hem öz dostumyz. Hemme zat ugruna. Men Tehas üçin taýýarlanaryn, Tehas bolsa janköýerlerim üçin taýýar bolsun! Şondan soň gezek Menni bilen!” – diýip, Makgregor boksçy Menni Pakýaony göz öňünde tutup aýtdy.

Bäsdeşleriň bu duşuşygy rewanş, ýagny gaýtadan güýç synanyşmak bolar. Olar alty ýyl mundan öňem oktagonda ýüzbe-ýüz bolupdylar, şonda Konor bary-ýogy birnäçe minutyň içinde Porýeni ýeňmegi başarypdy.
Arada Makgregor bilen Porýe UFC-ni gatnaşdyrmazdan, 12-nji dekabrda Dublinde haýyr-sahawat söweşini geçirmegi göz öňünde tutýandyklaryny mälim edipdi.
2020-nji ýylyň ýanwarynda geçen soňky söweşinde Makgregor amerikaly Donald Serronäni nokauta gidirdi, Porýe bolsa eminleriň biragyzdan karar bermegi bilen Den Hukeri ýeňdi. Garyşyk başa-baş göreşde Makgregoryň hasabynda 22 ýeňiş we dört ýeňliş bar. Porýeniň alty ýeňlişi bilen 26 ýeňşi bar.