Abu-Dabi marafony 2021-nji ýyla süýşürildi

Abu-Dabi marafony 2021-nji ýyla süýşürildi

"ADNOC Abu Dhabi Marathon 2020" marafonyny guraýjylar bu abraýly sport ýaryşynyň indiki ýyla yza süýşürilendigini habar berdiler diýip, olympic.kz ýazýar.

"Iň soňky güne çenli şeýle karara gelmekden saklandyk, ýöne gatnaşyjylaryň saglygy we howpsuzlygy bäsleşigi guraýjylaryň iň esasy meselesi bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, biz 2020-nji ýylda geçirilmegi göz öňünde tutulan ADNOC Abu Dhabi Marathon halkara marafonyny ýatyryp, ony 2021-nji ýyla yza süýşürmek kararyna geldik" diýlip, habarda aýdylýar.

Abu Dabiniň Sport Geňeşiniň baş sekretary Arif Hamad Al-Awani Birleşen Arap Emirlikleriniň (BAE) paýtagtynda geçirilýän her bir çärede howpsuzlyk we ätiýaçlyk çäreleriniň pugta gözegçilik astynda saklanylýandygyny nygtady.

“BAE-de we sebitde uly gyzyklanma bildirilýän bu abraýly çäre indiki ýylyň dowamynda geçiriler. Biz şol güne sabyrsyzlyk bilen garaşýarys” diýip, uzathlet¬ics.uz Al-Awaniniň sözlerini getirýär.

Ýaryşyň guramaçylyk topary, şu ýylda hasaba alnanlaryň ählisine 2021-nji ýylda şol öňki orunlarynda gatnaşmaga hukuk berilýändigini, dürli sebäplere görä gatnaşyp bilmeýänleriň bolsa çykdajylaryny yzyna alyp biljekdiklerini ýatladýar.