Koronawirus personal kompýuterleriň satuw derejesini ep-esli ýokarlandyrdy

Koronawirus personal kompýuterleriň satuw derejesini ep-esli ýokarlandyrdy

Canalys kompaniýasy şu ýylyň üçünji çärýeginde personal kompýuterler bilen üpjünçiligiň ýokary ösüşini bellige aldy. Bu barada ixbt.com habar berýär.

Analitikler bu ösüşi köp ýurtlarda görülýän COVID-19-yň ikinji tolkuny we kompaniýalaryň işgärleri daş aralykdan işe geçirmek üçin uzak möhletli taslamalara maýa goýmagy dowam etdirýändigi bilen baglanyşdyrýarlar.
Iýuldan sentýabr aralygynda bazara 79,2 mln sany desktop, noutbuk we iş stansiýalary (şol sanda mobil telefonlary hem goşmak bolar) iberildi. Deňeşdirmek üçin getirsek: geçen ýylda bu görkeziji 70,3 milliona deň bolupdy. Şeýlelik bilen, satuwyň 12,7 göterim ösüşi hasaba alyndy, bu soňky on ýylyň içinde iň uly ösüşdir.
Bazar noutbuklaryň hasabyna giňelýär, olaryň iberiliş sany ýyllyk hasabynda 28,3% ýokarlanyp, 64 milliona ýetdi. Şol bir wagtyň özünde stolüsti ulgamlaryň segmentinde 26,0% pese gaçyş bellige alyndy.
Lenovo kompaniýasy PK-bazarynyň lideri boldy, ýöne onuň paýy bir ýylyň içinde 24,6%-den 24,3%-e çenli azaldy. Ikinji orunda paýy 23,7%-den 23,6%-e çenli azalan HP kompaniýasy ýerleşýär, üçlügi Dell jemleýär. Bu kompaniýanyň paýy 17,1%-den 15,1%-e çenli azaldy. Onuň yzyndan Apple we Acer gelýär, olaryň paýy, degişlilikde, 8,1% we 7,1% deň. Beýleki üpjünçiler bilelikde global PK-pudagynyň 21,8%-ini eýeleýärler.