Milli Olimpiýa Komitetleriniň Assosiasiýasy bilen duşuşyk geçirildi

Milli Olimpiýa Komitetleriniň Assosiasiýasy bilen duşuşyk geçirildi

Anna güni Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde wideo aragatnaşyk ulgamy arkaly Milli Olimpiýa Komitetleriniň Assosiasiýasy bilen duşuşyk geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Duşuşyga Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýew, Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň ýolbaşçylary, şeýle hem wideo aragatnaşyk arkaly Milli Olimpiýa Komitetleriniň Assosiasiýasynyň Prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirijisi Robin Mitçell gatnaşdylar.
Duşuşygyň dowamynda Olimpiýa raýdaşlygy maksatnamasynyň çäklerinde hem-de bölünip berlen serişdeleriň we Türkmenistanda Olimpiýa hereketiniň ösdürilemegi boýunça Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komiteti bilen Milli Olimpiýa Komitetleriniň Assosiasiýasynyň we Halkara Olimpiýa komitetiniň arasyndaky işjeň hyzmatdaşlygyny ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapy Milli Olimpiýa Komitetleriniň Assosiasiýasy tarapyndan berlen ýörite serişdeleriň Tokio-2020 tomusky Olimpiýa oýunlaryna türkmen türgenleriniň taýynlanmagy üçin rahat şertleriň döredilmegine sarp ediljekdigi barada belläp geçdi.
Robin Mitçell Türkmenistanda sportuň ösdürilmegine, kämilleşdirilmegine we mümkinçilikleriniň giňeldilmegine aýratyn üns berilýändigini nygtady. Bu ugurdaky alnyp barylýan işler ýurdumyzyň abraýynyň artmagyna we halkara sport hyzmatdaşlygyna goşant goşmaga ýardam eder.
Türkmen tarapy sport ulgamyndaky gatnaşyklaryň ösdürilmegine gönükdirilen tagallalary üçin Milli Olimpiýa Komitetleriniň Assosiasiýasyna we Halkara Olimpiýa komitetine minnetdarlyk sözlerini beýan etdi.