Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň bilime gözegçilik edýän orunbasary wezipesinden boşadyldy

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň bilime gözegçilik edýän orunbasary wezipesinden boşadyldy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Pürli Agamyradowy Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň sport, saglygy goraýyş, ylym-bilim ulgamyna gözegçilik edýän orunbasary wezipesinden boşatdy. Bu karar anna güni Türkmenistanyň Hökümet mejlisinde Baş prokuror Batyr Atdaýewiň bilim edaralarynda geçirilen barlaglaryň netijeleri baradaky hasabatyndan soň yglan edildi.

Türkmenistanyň Bilim ministriniň mekdep we mekdebe çenli çagalar edaralary boýunça orunbasary M.Gowşudowyň iri möçberde para alýandygy, şeýle hem bilim ulgamynyň welaýat we ýerli müdirlikleriniň birnäçe işgäriniň öz wezipe borçlaryndan hyýanatçylykly peýdalanandygyny ýüze çykaryldy.
Olaryň hemmesi jenaýat jogapkärçiligine çekilip, kazyýetiň karary bilen azatlykdan mahrum edildi.
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň öňki (04.2015-04.2020) rektory S.Ataýewanyň dört jaýy, iki ofisi, iki kafesi, 11 söwda nokady, 13 ammary, 1 ýyladyşhanasy we 3 ýeňil awtoulagy konfiskasiýa edildi.
Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisinde parahorluk we korrupsiýa bilen meşgullanýan her bir adamyň, wezipesine garamazdan, kanunyň öňünde jogap berjekdigini aýtdy.
Agamyradow Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän Adatdan daşary toparynyň başlygy wezipesinden hem boşadyldy.