Aşgabat we Kabul strategik hyzmatdaşlygy berkidýär

Aşgabat we Kabul strategik hyzmatdaşlygy berkidýär

Türkmenistan bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakynda Şertnamanyň tassyklanandygy baradaky hatlary alyşmak hakynda Teswirnama gol çekmek dabarasy geçirildi. Dabara düýn OYR-nyň Daşary işler ministrliginiň binasynda geçdi, diýip ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy habar berýär.

Bu resminama, öz nobatynda Türkmenistanyň we OYR-nyň arasyndaky döwletara we hökümetara ylalaşyklaryň uly toplumyny has-da giňeltmäge gönükdirilendir.
Soňky döwürde taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň şertnamalaýyn-hukuk binýadyny işjeň berkidýärler. Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň sentýabr aýynyň ahyrynda Kabul şäherinde Türkmenistanyň we Owganystanyň arasyndaky bilelikdäki düzümleýin taslamalaryň mundan beýläk-de durmuşa geçirilmegine itergi berjek birnäçe möhüm resminamalara gol çekilendigini bellemek gerek.