Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

Düýn özbek tarapynyň başlangyjy bilen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Söhbetdeşler Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky doganlyk, dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň sazlaşykly we okgunly häsiýete eýe bolup durýandygyny, olaryň çuňňur mähirlilik we açyklyk bilen tapawutlanýandygyny kanagatlanma bilen bellediler.
Bellenilişi ýaly, häzir Türkmenistan we Özbegistan pandemiýanyň döwletara söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyna ýaramaz täsirini azaltmak maksady bilen netijeli işleri geçirýärler.
Türkmen Lideri ýurdumyzyň özara peýdaly tejribäni alyşmak üçin ylmy-lukmançylyk ulgamynda hyzmatdaşlygy ilerletmäge taýýardygyny tassyklamak bilen, bilelikdäki tagallalar arkaly bu çylşyrymly wezipäni çözmekde üstünlikleriň gazanyljakdygyna ynam bildirdi.
Şeýle hem telefon söhbetdeşliginiň barşynda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Maslahat beriş duşuşygyny geçirmek hakynda mesele gozgaldy. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu duşuşygy 2021-nji ýylda Aşgabatda geçirmegi teklip etdi.
Bu teklibiň goldanan ýagdaýynda Türkmenistan öňde agzalan mesele boýunça degişli guramaçylyk işine başlamaga taýýardyr. Öňde boljak sammiti geçirmegiň senesi we gün tertibi barada aýdylanda, olary sebitiň ýurtlarynyň daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça ylalaşmak teklip edilýär.