Koronawirus deride 9 sagada çenli saklanyp bilýär

Koronawirus deride 9 sagada çenli saklanyp bilýär

Koronawirus deride 9 sagada çenli saklanýar. Bu barada Ýaponiýanyň Kioto prefektura uniwersitetiniň hünärmenleri gürrüň berdiler. Muny piter.tv habar berýär.

Geçirilen barlag işiniň çäginde olar COVID-19-yň öz ýokanjyny adamyň bedeninde 9 sagada çenli saklaýandygyny anykladylar. Bu görkeziji dümewiň güýjünden dört esse ýokarydyr.
Işiň çäginde alymlar ýogalan adamlaryň derisini analiz etdiler. Lukmanlar sagdyn meýletinçilere ýokuşmazlygy üçin hassalaryň derisini tejribeden bir gün öň aldylar. Deriniň öýjüklerini koronawirusyň we dümew wirusynyň nusgalary bilen garyşdyrdylar. Netijede, soňkynyň bedeniň ýüzünde iki sagatdan köp saklanmaýandygy anyklanyldy.
Wirusyň ýaşaýşa ukyplylygy baradaky maglumatlar gatnaşyk ýokançlygynyň öňüni almak üçin täze usullary işläp düzmäge kömek edip biler. Bu el arassaçylygynyň we beýleki ýerleriň işlenilmeginiň möhümdigini hem görkezýär. SARS-CoV-2 wirusynyň adam derisindäki durnuklylygy ylym üçin näbellidi. Indi alymlar kliniki barlaglar üçin bu wirusy howpsuz köpelder ýaly bir model döretdiler. Ol hem patogeniň nämäni başarýandygyny görkezdi.