Türkmenistan immunobiologik serişdeleri satyn almagy maliýeleşdirmegi iki esse köpeltdi

Türkmenistan immunobiologik serişdeleri satyn almagy maliýeleşdirmegi iki esse köpeltdi

«ÝUNISEF bilen Türkmenistanyň Hökümetiniň arasynda satyn almak hyzmatlaryny üpjün etmek babatda özara düşünişmek barada Ähtnamanyň» çäklerinde 2021 — 2025-nji ýyllar üçin waksinalary we immunizasiýa üçin enjamlary satyn almagy amala aşyrmagyň meýilnamasyna laýyklykda, Türkmenistanda döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän immunobiologik serişdeleri satyn almak üçin maliýe serişdeleri iki esse köpeldildi. Bu barada Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň habarynda aýdylýar.

«Ýurdumyzda keselleriň öňüni alyş sanjymlarynyň milli tertibine laýyklykda, jemi 14 sany kesellere garşy, ýagny wirusly gepatitiň B görnüşine, inçekesele, poliomielide, gökbogma, difteriýa, bürmä, gyzamyga, gyzylja, hapgyrtma kesellerine, gemofil ýokanjynyň B görnüşine, adamyň papilloma wirusyna, rotawirus we pnewmokokk ýokançlaryna, wirusly gepatitiň A görnüşine garşy waksinalar arkaly öňüni alyş sanjymlary geçirilýär» diýlip habarda bellenilýär.

Köp ýyllaryň dowamynda ýurdumyzda ýokarda agzalan waksinalar arkaly öňüni alyp bolýan ýokanç keseller babatynda öňüni alyş sanjymlarynyň ýokary derejesi (95 göterimden gowrak) netijesinde epidemiologiýa abadançylygy üpjün edilýär.
Şu ýyl hereket edýän bäş ýyllyk maliýeleşdiriş döwrüniň möhleti tamamlanýar, şoňa görä-de, ýurdumyz 2016 — 2020-nji ýyllar aralygynda, ÝUNISEF bilen döwlet maliýe serişdeleriniň hasabyna yzygiderli sanjym serişdelerini, bir gezek ulanylýan şprisleri we howpsuzlyk gutularyny satyn alýar.