Rus awiakompaniýalaryna Türkmenistana gatnawlary ýola goýmaga rugsat berildi

Rus awiakompaniýalaryna Türkmenistana gatnawlary ýola goýmaga rugsat berildi

Rus howa ýollary Russiýanyň awiakompaniýalaryna 24 ýurda, şol sanda Türkmenistana yzygiderli howa gatnawlaryny amala aşyrmaga rugsat berdi. Degişli buýruk agentligiň web sahypasynda çap edildi diýip, ORIENT habar berýär.

"Pudagara komissiýanyň 2020-nji ýylyň 18-nji sentýabryndaky gatnawçylara rugsat bermek baradaky karary bilen, Russiýanyň awiakompaniýalaryna... daşary ýurtlarda birnäçe nokada ýolagçylary we (ýa-da) ýükleri daşamak üçin ygtyýar berildi" diýlip, Federal Howa Ulaglary Agentliginiň (Rus howa ýollary) web sahypasynda aýdylýar.
Buýruga goşundydan gelip çykyşy ýaly, rugsat şu aşakdaky nokatlar üçin berildi: Azerbaýjan, Ermenistan, Belarus, Beýik Britaniýa, Germaniýa, Gresiýa, Müsür, Ysraýyl, Ispaniýa, Italiýa, Gazagystan, Kipr, Gyrgyzystan, Niderlandlar, Birleşen Arap Emirlikleri, Türkmenistan, Türkiýe, Özbegistan, Çehiýa, Hytaý, Saud Arabystany, Tanzaniýa, şeýle hem Malta we Maldiwler.
Federal Howa Ulaglary Agentligi bu rugsat bermegiň halkara ugurlar boýunça uçuşlary dowam etdirmek üçin esas ýa-da çözgüt däldigini aýtdy.

"Rugsat - awiakompaniýanyň uçuşlar täzeden başlanda ulanyp biljek hukugy" - diýip, Agentlik belleýär.

Russiýa 1-nji awgustdan bäri koronawirus pandemiýasy sebäpli togtadylan halkara howa gatnawlaryny dikeltmäge başlady. Häzire çenli Russiýada Türkiýä, Beýik Britaniýa, Tanzaniýa, Şweýsariýa, Müsüre, Birleşen Arap Emirliklerine we Maldiw adalaryna gatnawlar açyldy.