Türkmenistanyň gümrük edaralary ýükleri deslapdan deklarirlemek ulgamynyň mümkinçiliklerini öwrenýär

Türkmenistanyň gümrük edaralary ýükleri deslapdan deklarirlemek ulgamynyň mümkinçiliklerini öwrenýär

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy ýükleri deslapky ýagdaýda deklarirlemek ulgamynyň (TIR-EPD) mümkinçiliklerini, ulgamy ýurdumyzyň gümrük edaralaryna ornaşdyrmagyň oňyn taraplaryny öwrenýär.

Gullugyň resmi saýtynyň habar bermegine görä, ýakynda gullugyň wekilleriniň gatnaşmagynda Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşigi (IRU) bilen hyzmatdaşlykda şu tema bagyşlanan göni wideo aragatnaşyk arkaly okuw maslahaty geçirildi.
Maslahata gatnaşan wekillerimiz TIR-EPD ulgamy arkaly gümrük işini sanlylaşdyrmagyň mümkinçilikleri barada doly we giňişleýin maglumatlary aldylar.
Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasy hakynda Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy öz işini kämilleşdirmek maksady bilen, sanly ulgama geçmek ugrunda yzygiderli işleri geçirýär. Şunuň bilen baglylykda, «Bir penjire» ulgamyna geçmek boýunça meselelere uly üns berilýär. Bu taslamanyň üstünde BMG-niň Ösüş Maksatnamasy (UNDP) hem-de Söwda we ösüş boýunça Konferensiýasy (UNCTAD) bilen ýakyn hyzmatdaşlyk alnyp barylýar.