Russiýada COVID-19 ýokuşanlaryň 80%-den gowragy howpsuzlyk çärelerini berjaý etmedi

Russiýada COVID-19 ýokuşanlaryň 80%-den gowragy howpsuzlyk çärelerini berjaý etmedi

Wise-premýer we Koronawirus boýunça operatiw merkeziniň başlygy Tatýana Golikowa Russiýada COVID-19 bilen bagly ýagdaýyň ýaramazlaşmagynyň öňüni almak maksady bilen, raýatlary ähli howpsuzlyk çärelerini we maska ​​režimini berjaý etmäge çagyrdy. Onuň aýtmagyna görä, COVID-19 ýokuşanlaryň aglaba köplügi hiç hili howpsuzlyk çäresini berjaý etmedi. Bu barada INTERFAX habar berýär.

"Siziň we biziň, umuman alnanda, başga alajymyz ýok: ýa-ha lukmanlar tarapyndan bellenen ähli howpsuzlyk çärelerini berjaý edip, hassalaryň hataryny azaldarys, ýa-da etmek islemeýän, etmeýän we etmekçi hem bolmaýan zadymyzy ederis - öz-özümizi üzňeleşdireris" - diýip, Golikowa anna güni žurnalistlere aýtdy.
"Biz ähli howpsuzlyk çäreleriniň berjaý edilmegi üçin raýatlara ýüzlenýäris"- diýip, Golikowa aýdýar. Onuň sözlerine görä, "raýatlar maska ​​režimini, sosial aralygy saklamak, maska ​​we ellik geýmek ýaly ähli howpsuzlyk çärelerini berjaý etmeli".
"Täze koronawirus ýokaşmasy diagnozy goýlan raýatlarymyzyň 80-85% -i hiç hili howpsuzlyk çäresini berjaý etmedi we şu gün keseliň ýaýramagynyň we barha agyrlaşmagynyň bütinleý size we bize baglydygy äşgär" diýip, Golikowa raýatlara ýüzlenýär.