Çuwaş döwlet uniwersitetiniň türkmen talyplary batyrgaýlykda tapawutlandylar

Çuwaş döwlet uniwersitetiniň türkmen talyplary batyrgaýlykda tapawutlandylar

"Onlaýn gazetimiziň redaksiýasyna Çuwaş döwlet uniwersitetiniň Aragatnaşyk merkeziniň işgäri Natalýa Ýaşinadan häzirki wagtda uniwersitetiň hukuk fakultetinde okaýan watandaşlarymyz - Eldar Alyýewiň we Allabaý Amanmuhammedowyň batyrgaý hereketleri hakda hat gelip gowuşdy" diýip «Türkmenistan: altyn asyr» internet-gazeti ýazýar.

Allabaý we Eldar raýat jogapkärçiligini görkezip, jenaýatyň öňüni almagy başardylar we bir aýalyň janyna kast eden adamy polisiýa işgärleriniň eline berdiler. Halas edilen - Tatýana Aksanowa uniwersitete hat ýazyp, talyplaryň edermenligi barada gürrüň berdi.
Çuwaş döwlet uniwersitetinde gaýduwsyzlygy, duýgurlygy we adatdan daşary ýagdaýlarda dogumlylygy üçin uniwersitetiň rektorynyň adyndan minnetdarlyk haty bilen sylaglanan Allabaýy we Eldary hormatlamak çäresi geçirildi. Çuwaş Respublikasynyň Içeri işler ministrliginiň garamagyndaky jemgyýetçilik geňeşi ogullaryna beren mynasyp terbiýesi üçin olaryň ene-atalaryna sag bolsun aýtdy. Eldar Alyýewiň we Allabaý Amanmuhammedowyň hossarlary wideo konferensiýa gatnaşyp, mähirli sözlere we arzuwlaryňa şaýat boldular.

"Häzirki wagtda biziň wezipämiz ýaşlarda işjeň raýatlyk pozisiýasyny ösdürmek, watançylyk terbiýesini bermek, döwürdeşleriň, göräýmäge adaty adamlaryň gahrymançylykly işleri hakda gürrüň bermek" - diýip, I. N. Ulýanow adyndaky Çuwaş döwlet uniwersitetiniň rektory Andreý Aleksandrow tomaşaçylara ýüzlenip aýtdy.