Bangladeşde SARS-CoV-2-niň iň ýokanç ştamyna garşy sanjym taýýarlandy

Bangladeşde SARS-CoV-2-niň iň ýokanç ştamyna garşy sanjym taýýarlandy

Bangladeşden Globe Biotech kompaniýasy täze görnüşli koronawirusyň iň ýokanç ştamyna garşy sanjymy taýýarlady, synaglaryň deslapky netijeleri 1-nji oktýabrda bioRxiv saýtynda neşir edildi. Bu barada rossaprimavera.ru habar berýär.
Barlag geçirijileriň bellemegine görä, SARS-CoV-2-niň bu ştamynyň genomynda wirusyň ýokançlygyny ýokarlandyryp biljek D614G mutasiýasy bar. Alymlar koronawirus ýokanjynyň ikinji tolkuny wagtynda lukmançylyk edaralaryna kabul edilen syrkawlaryň ählisinde diýen ýaly şeýle ştamyň bardygyny belleýärler.

“Bu wirusyň şeýle görnüşlerine garşy göreşmek üçin uýgunlaşdyrylan sanjymlary çalt döretmegiň zerurdygyny görkezýär we biziň sanjymymyzyň kliniki synaglaryny tizleşdirmäge itergi berýär” – diýlip, barlag işinde aýdylýar.

Globe Biotech kompaniýasynyň sanjymynyň RNK sanjymlaryna degişlidigi bellenilýär. Alymlar olary ýokaşan öýjüklere beýleki wiruslaryň ýa-da dürli nanobölejikleriň kömegi bilen eltýärler. 
Haçan-da olar adam öýjüklerine girenlerinde, bu bölejikler ýa-da wiruslar olary köp sanly tiken görnüşli beloklary we koronawirusyň beýleki böleklerini öndürmäge mejbur edýärler. Olar immun ulgamynyň ünsüni çekip, SARS-CoV-2-ä garşy antibedenjikleriň döremegine sebäp bolýarlar. Barlagçylar eýýäm serişdäniň ilkinji synaglaryny barlaghana syçanlarynda geçirdiler. Syçanlar sanjymdan soň, koronawirusa garşy antibedenjikleri ýüze çykarmagy başardylar. Indi alymlar serişdäni beýleki haýwanlarda we ilkinji meýletinçilerde barlamagy meýilleşdirýärler.
COVID-19-yň ilkinji günlerinden başlap, alymlar koronawirus SARS-CoV-2-iň täze görnüşiniň haýsy tarapa we nähili üýtgeýändigine düşünmäge çalyşýarlar. Häzirki gün onuň dümewi dörediji bilen deň derejede mutasiýa ýygnaýandygy mälimdir. Ýöne şeýle mutasiýalaryň döremeginiň nämä getirjekdigi barada heniz genetikleriň arasynda jedel dowam edýär.