Russiýada koronawirusa garşy ikinji sanjym patentleşdirildi

Russiýada koronawirusa garşy ikinji sanjym patentleşdirildi

Wirusologiýanyň we biotehnologiýanyň “Wektor” ylmy merkezi tarapyndan taýýarlanan koronawirusa garşy sanjym patentleşdirildi, bu barada Intellektual eýeçiligiň federal gullugy (Rospatent) habar berdi. Muny kommersant.ru ýetirýär. Mundan ozal COVID-19-a garşy sanjym üçin patenti Gamalei merkezi alypdy.

“Özleriniň kärdeşlerinden tapawutlylykda, Nowosibirsk alymlary wirus böleklerini – sintetik peptid antigenleri öz içine alýan sanjymy taýýarladylar. Olara esaslanýan sanjym COVID-19-a garşy immun täsirini döredýär we immunitetiň mundan beýläk hem ösmegine ýardam edýär” – diýlip, Rospatentiň habarynda aýdylýar.

Oýlap tapyşlar üçin jemi üç patent berildi, olaryň her biri wirusyň belli bir üýtgedilen bölegini saklaýar.
30-njy sentýabrda Rospotrebnadzoryň ýolbaşçysy Anna Popowa “Wektor” merkeziniň sanjymynyň kliniki synaglarynyň tamamlanandygyny habar berdi. “Wektor” tarapyndan döredilen sanjym “EpiWakKorona” diýlip atlandyrylýar. Sanjymda janly wiruslar ýa-da koronawirusyň genetiki materialy ýok. Koronawirus ýokanjynyň öňüni almak üçin “EpiWakKorona” serişdesiniň synagynyň birinji tapgyry serişdäniň doly howpsuzdygyny görkezdi. Saglygy goraýyş ministrligi bu sanjymy bellige alyp başlady. Bu işi 15-nji oktýabra çenli tamamlamak meýilleşdirilýär. “EpiWakKorona” “Wektor” meýdançasynda öndüriler, raýat dolanyşygyna onuň iki görnüşi çykyp biler.