Aşgabatda döwlet sylaglaryny gowşurmak dabarasy boldy

Aşgabatda döwlet sylaglaryny gowşurmak dabarasy boldy

Aşgabatda ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň ösüşine goşant üçin Watan sylaglary gowşurmak dabarasy boldy.

Ýokary döwlet sylaglary hem-de hormatly atlar Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşine hem-de halkara abraýynyň belende galmagyna goşan ägirt uly şahsy goşantlary üçin halk hojalygynyň dürli pudaklarynyň tapawutlanan işgärlerine, önümçiligiň öňdebaryjylaryna, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, düzümleýin guramalaryň işgärlerine, döredijilik wekillerine gowşuryldy.
Dabaralara Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary gatnaşdylar.