Pandemiýa zerarly Özbegistanda galan raýatlarymyz ýurdumyza dolandy

Pandemiýa zerarly Özbegistanda galan raýatlarymyz ýurdumyza dolandy

Türkmenistanyň 120 raýaty Özbegistandan öz watanyna gaýdyp geldi diýip, Sputnik gullugyna salgylanyp, Turkmenportal habar berýär. Olar 23-nji sentýabrda Buhara welaýatyndaky "Alat" serhet geçelgesinden geçdiler.

Maglumatlara görä, bular - Özbegistanda pandemiýa bilen baglanyşykly girizilen karantin çäklendirmeleri sebäpli Türkmenistana dolanyp bilmedik watandaşlarymyz.
Goňşy ýurduň çäginde wagtlaýyn bolýan raýatlar Türkmenistanyň Daşkentdäki ilçihanasyna ýüz tutdular. Diplomatlar bu meseläni hökümet derejesinde çözdüler we netijede, taraplar ylalaşmagy başardylar.
Türkmen raýatlaryny döwlet gurluşlarynyň şu meseläni çözmek bilen meşgullanýan resmi wekilleri ugratdylar. Zenanlara gül desseleri gowşuryldy. Gelenleriň içinde sekiz sany kämillik ýaşyna ýetmedik çaga hem bar.
Türkmenistan daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlarynyň getirilmegini guramak boýunça işleri dowam etdirýär. Türkmenistanyň hökümeti pandemiýanyň ýaýramagy sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny yzyna gaýtarmak üçin Türkiýeden, Russiýadan, Belarusdan we Hindistandan Türkmenabat halkara howa menziline çarter uçuşlaryny gurady.