W.Putin parahatçylyk boýunça Nobel baýragyna dalaşgär hödürlenildi

W.Putin parahatçylyk boýunça Nobel baýragyna dalaşgär hödürlenildi

Ýazyjy Sergeý Komkow parahatçylyk boýunça Nobel baýragyna Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putini hödürlemek üçin ýüz tutdy. Şol bir wagtyň özünde Kremlde Putine parahatçylyk boýunça Nobel baýragynyň gowşuryljakdygyna ýa-da gowşurylmajakdygyna biperwaý garaýarlar. Bu barada interfax.ru habar berýär.

“Eger-de karar kabul edilse – has gowy. Kabul edilmese-de – gorkuly zat ýok” – diýip, döwlet ýolbaşçysynyň metbugat sekretary Dmitriý Peskow žurnalistleriň Kremlde Putini bu baýraga hödürlemeklige nähili garalýandygy baradaky soraglaryna jogap bermek bilen aýdýar.
“Bu baýraga düýbünden başga adamlaryň hödürlenýändigini siz bilýärsiňiz. Bu hem şu teklip bilen çykyş edýänleriň başlangyjy. Dalaşgärleri göz öňünde tutmagyň hem kesgitli tertibi bar” – diýip, Peskow aýtdy.

Öň, KHBS RF-iň prezidentiniň parahatçylygyň Nobel baýragyna hödürlenendigini habar berdi.
17-nji sentýabrda oppozisioner Alekseý Nawalnynyň parahatçylyk boýunça Nobel baýragyna birnäçe alym tarapyndan hödürlenendigi belli boldy. Bu barada Facebookda Ratgers uniwersitetiniň (ABŞ) professory, sosiolog Sergeý Ýerofeýew mälim etdi.
9-njy sentýabrda Norwegiýanyň mejlis agzasy Kristian Tibring-Gedde Fox News telekanalyna beren interwýusynda uzaga çeken dawalary çözmäge goşan goşandy üçin ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampy parahatçylyk boýunça Nobel baýragyna hödürländigini habar berdi.
Baýraga dalaşgär görkezilmegi onuň berilendigini aňlatmaýar: şu ýylda parahatçylyk boýunça Nobel baýragyna eýýäm 300 töweregi adam dalaşgär görkezildi. Parahatçylyk boýunça Nobel baýragy 1901-nji ýyldan bäri Osloda Nobel komiteti tarapyndan, komitetiň pikiriçe, parahatçylygy berkitmäge möhüm goşant goşan şahsyýetlere we guramalara berilýär.