Putin daşary ýurtlularyň Russiýa Federasiýasynda bolmak möhletini uzaltdy

Putin daşary ýurtlularyň Russiýa Federasiýasynda bolmak möhletini uzaltdy

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin COVID-19 ýokanjynyň ýaýran döwründe Russiýa Federasiýasyndaky daşary ýurtlularyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň hukuk ýagdaýyny düzgünleşdirmek boýunça görülýän çäreleriň möhletini 15-nji dekabra çenli uzaltmak barada karara gol çekdi. Prezidentiň degişli karary kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň resmi portalynda çap edildi diýip, INTERFAX.RU habar berýär.

Resminamada laýyklykda, daşary ýurtly raýatlaryň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň Russiýada wagtlaýyn bolmagynyň, wagtlaýyn ýa-da hemişelik ýaşamagynyň 15-nji sentýabra çenli togtadylan möhletleri, şeýle hem daşary ýurtlarda ýaşaýan watandaşlarynyň we olaryň maşgala agzalarynyň Russiýa Federasiýasyna meýletin göçürilmegine kömek bermek boýunça döwlet maksatnamasyna gatnaşýanlaryň ýurduň çäginden daşarda bolmagynyň möhletleri 2020-nji ýylyň 15-nji dekabryna çenli uzaldyldy.
Mundan başga-da, Putin daşary ýurtlulara, "şahsyýetini tassyklaýan we Russiýa Federasiýasynda ykrar edilýän resminamasynyň möhleti 2020-nji ýylyň 14-nji martynda gutaran ýagdaýynda", şol resminama bilen Russiýa Federasiýasyndan "raýaty bolup durýan döwletlerine" (beýleki ýurtlaryň çäklerinden üstaşyr geçmezden) gitmäge rugsat berdi.