Türkmenistanda ABŞ-nyň Halkara ösüş agentliginiň täze wekili işläp başlady

Türkmenistanda ABŞ-nyň Halkara ösüş agentliginiň täze wekili işläp başlady

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew ABŞ-nyň Halkara ösüş agentliginiň Türkmenistandaky wekili N.Nadiradzeny ABŞ-nyň Halkara ösüş agentliginiň Türkmenistandaky wekili hökmünde täze wezipesi bilen gutlap, bu jogapkärçilikli işinde üstünlikler arzuw etdi. Bu barada 23-nji sentýabrda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşykda bellenilip geçildi, diýip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasy habar berdi.

Gepleşikleriň başynda N.Nadiradze türkmen tarapyny ýetip gelýän Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni, şeýle-de ýurduň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy bilen gutlady hem-de türkmen halkyna parahatçylyk we asudalyk arzuw etdi.
Duşuşygyň dowamynda taraplar Türkmenistanyň Hökümeti bilen ABŞ-nyň Halkara ösüş agentliginiň arasyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar we olary täze derejä çykarmagyň zerurlygy barada bellediler. 2021-nji maliýe ýyly üçin Türkmenistanyň täzelenen Ýol kartasynyň meseleleri barada pikir alşyldy.
Şeýle-de Türkmenistanyň döwlet edaralary bilen birnäçe bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek ýoly arkaly hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça teklipler orta atyldy.
Türkmenistanyň Merkezi Aziýada we Owganystanda parahatçylygy, durnuklylygy we ösüşi üpjün etmekdäki gyzyklanmasy, şeýle-de ýurduň bu meseledäki oňyn tejribesi barada bellenip, ABŞ bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky “С5+1” hyzmatdaşlyk formatynyň çäklerinde bu ugurdaky bilelikdäki tagallalary birleşdirmek boýunça teklipler orta atyldy.