Aşgabatda ýurdumyzyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi geçirildi

Aşgabatda ýurdumyzyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi geçirildi

Aşgabatda Söwda-senagat edarasynyň guramagynda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň ýurdumyzyň Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk baýramyna bagyşlanan iki günlük sergisi we “Sanly ykdysadyýet-ykdysady ösüşiň möhüm ugry” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Bu gezekki gözden geçirilişde onlarça firmalar we kompaniýalar, hususy telekeçiligiň wekilleri häzirki mümkinçiliklerini, geljekki ösüşini görkezmek bilen, 70-den gowrak bölümleriň üsti bilen öndürýän önümleriniň ýokary hil derejesini we dürli görnüşli hyzmatlaryny hödürlediler.
Şeýle hem forumyň çäklerinde ýurdumyzyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan guralan “Sanly ykdysadyýet –ykdysady ösüşiň möhüm ugry” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.
Maslahatda Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek, durmuş goraglylygy, ýurdumyzyň milli statistikasyny döwrebaplaşdyrmak we tehnologik ösüşi üpjün etmek babatda sanlylaşdyrmagyň ähmiýeti, sanly bilimi ösdürmegiň zerurlygy hakyndaky çykyşlar diňlenildi.