«Ýewrowideniýäniň» guramaçylary bäsleşigi geçirmegiň dört ýagdaýyny aýtdylar

«Ýewrowideniýäniň» guramaçylary bäsleşigi geçirmegiň dört ýagdaýyny aýtdylar

2021-nji ýylda “Ýewrowideniýe” aýdym-saz bäsleşigini geçirmegiň dört sany esasy ýagdaýy belli boldy. Bu barada polit.info habar berýär.

Birinji ýagdaý çäräni hemmeler üçin adaty bolan görnüşde geçirmegi göz öňünde tutýar. Rotterdamdaky Ahoy konsert zalynda tomaşaçylar we aýdymlary ýerine ýetirijiler bolar. Bäsleşigi şeýle ýagdaýda geçirmek, esasan, dünýädäki epidemiologik ýagdaýa hem-de köpçülikleýin sanjymyň täsirine baglydyr.
Bäsleşigi geçirmegiň ikinji ýagdaýy belli bir düzgünleriň berjaý edilmegini talap edýär. Konserte gelenleriň ählisi, şeýle-de çykyş edýän artistler sosial araçägi berjaý edip, biri-birinden bir ýarym metr uzaklykda ýerleşmeli bolarlar. Her ýurtdan wekiliýet agzalarynyň, metbugat wekilleriniň sany azaldylar.
Bäsleşigi geçirmegiň üçünji ýagdaýy hem sosial araçägi we bäsleşige gatnaşýanlaryň nomerinde çykyş edýänleriň sanynyň çäklendirilmegini göz öňünde tutýar. Ýerine ýetirijilerden biri pandemiýa wagtynda daşary ýurtlara gitmeklige girizilen çäklendirmeler sebäpli Rotterdama gelip bilmese, artist aýdymy öz ýurdunda ýerine ýetirmäge mümkinçilik gazanar.
Dördünji ýagdaýa laýyklykda, “Ýewrowideniýe” tomaşaçysyz karantinde geçer. Her bir gatnaşyjy öz ýurdundan çykyş eder, soňra ähli ýaýlymlar Rotterdamda Ahoy bilen bitewi teleýaýlyma birikdiriler. Şu ýylyň noýabrynda çagalaryň “Ýewrowideniýesi” hem şeýle görnüşde geçer.
2021-nji ýylda “Ýewrowideniýe” bäsleşiginiň nähili geçjekdigi barada gutarnykly çözgüt indiki ýylyň başynda kabul ediler. Ýatlap geçsek, öň halkara aýdym-saz bäsleşigini geçirmegiň täze senesi belli edildi. Çykyşlaryň ýarym finaly 2021-nji ýylyň 18-nji we 20-nji maýynda, final konserti 22-nji maýda geçer.