Berhizsiz nädip horlanmaly

Berhizsiz nädip horlanmaly

Barselonadaky Alimmenta klinikasynyň berhiz lukmany Adriana Oros iýmitlenişiňe gözegçilik etmäge we agramyňy kadalaşdyrmaga kömek edýän ýönekeý we çalt usuly aýtdy. Bu barada ABC neşirine salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär.

Bellenilişi ýaly, "tabak usuly" iýmitiňde belli bir görnüşdäki önümleriň näçeräk möçberde bolmalydygyna düşünmäge kömek edýär. Tabagyň ýarysy çig ýa-da bişirilen gök önümlerden ybarat bolmaly. Tabagyň dörtden bir bölegini ýumurtga, ýagsyz et, deňiz önümleri, balyk ýa-da kösükli önümler ýaly ýokary biologik gymmata eýe bolan beloklar düzmeli. Tabagyň galan çärýeginde çylşyrymly uglewodlar – tüwi, kartoşka ýa-da däne çöregi bolmaly. Mundan başga-da, dietolog az mukdarda peýdaly ýaglar – awokado, hoz ýa-da çigit bilen tabagyň üstüni ýetirmegi teklip etdi.
Naharyň taýýarlanyş tertibini ulgamlaşdyrmak üçin Oros ilki bilen kaloriýasy az, ýöne nahary baýlaşdyrýan çig ýa-da bişirilen gök önümleri almagy maslahat berýär. Soňra ol belok we uglewodlary goşmagy (olaryň möçberi energiýanyň gündelik harçlanylyşyna bagly) we nahary sagdyn ýaglar bilen tamamlamagy teklip etdi.
Şeýle-de bolsa, dietolog Elisa Eskoriuela adamlaryň çylşyrymly uglewodlary, mysal üçin, däne çöregini ulanmak baradaky maslahaty hemişe ýada salmaýandygyny aýtdy. Ýene bir ýalňyşlyk, belokly iýmitleri nädogry saýlamakdyr. Mysal üçin, polufabrikat iýmitler. Olaryň düzüminde şeker, duz we doýgun ýaglar köp bolýar. Şeýle hem Oros adamlaryň köpdürliligi ýatdan çykarýandygyny belläp geçdi: balyk, deňiz önümleri ýa-da kösükli önümlere garanyňda, et has köp iýilýär.
Ol bu usulyň hakykatdanam horlanmaga kömek edip biljekdigini düşündirdi. Iýmitiň esasyny kletçatka we suw sebäpli dok bolmaga kömek edýän gök önümler düzýär we beloklaryň biologik ähmiýeti ýokarydyr. Şeýle hem olar has peýdalydyrlar we düzüminde az ýag saklaýarlar. Uglewodlar suwda ýuwaş-ýuwaşdan eräp, çylşyrymly bolmaly. Bularyň hemmesi has dok bolmaga mümkinçilik berýär.
Her porsiýada uglewodlara we ýaglara üns bermeli: olaryň mukdary adamyň zerurlyklaryna we maksatlaryna baglydyr. Mundan başga-da, iýmit siňdiriş meseleleri ýa-da käbir iýmitlere çydamsyzlyk sebäpli gök önümleriň hyzmat ediş mukdaryny takyk kesgitlemeli. Oros berhiziň aýratynlaşdyrylmalydygyny we zerurlyga esaslanmalydygyny aýtdy. Mundan başga-da, maşklary, içilýän suwuň möçberini ýatdan çykarmaly däl we stresden gaça durmaga synanyşmaly.
Eskoriuela wegetarianlar üçin şeýle iýmitleniş usulynyň iki görnüşi bar diýip düşündirdi. Birinjiden, tabagyň ýarysy gök önümlerden we az mukdarda miwelerden, ikinji ýarysy ösümlik beloklaryndan bolmaly. Ýene bir görnüş: tabagyň ýarysynda gök önümler ýa-da miweler, dörtden bir böleginde beloklar, galan böleginde bolsa çylşyrymly uglewodlar bolmaly.