Türkmen alymlary ilkinji gezek oba hojalyk galyndylaryndan izopropil spirtini aldylar

Türkmen alymlary ilkinji gezek oba hojalyk galyndylaryndan izopropil spirtini aldylar

Türkmen alymlary innowasion ylmy ösüşleriň we gözlegleriň çäginde ilkinji gezek oba hojalyk we senagat galyndylaryndan izopropil spirtiniň senagat önümçiliginiň ýoluny we usulyýetini işläp düzdüler.

Izopropil spirti (izopropanol) organiki birleşme, iň ýönekeý goşmaça bir atomly spirt. Ol kosmetikada, durmuş himiýasynda, lukmançylykda (daşarky dezinfeksiýa hökmünde), şeýle hem ergin hökmünde hem ulanylýar.
ORIENT-iň bellemegine görä, antiseptikleri we dezinfeksiýalary öndürmekde esasy komponent bolan izopropil spirtiniň nusgalary şu gün Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň pawilýonynda ilkinji gezek Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisinde görkezildi.
Institutyň bölüm müdiri serginiň çäginde geçirilen ýörite söhbetdeşlikde üstünlikli innowasiýa ylmy we amaly işler barada çykyş etdi.
Alymyň aýtmagyna görä, Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň we Oba hojalygy we daşky gurşawy goramak ministrliginiň işgärleri ylmy gurluşlary bilen bilelikde gant şugundyrynyň we üzümiň galyndylaryndan izopropil spirtini aldylar.
Bu ösüş antiseptikleriň we dezinfeksiýa önümleriniň öndürilmeginde möhüm rol oýnar. Alnan izopropil alkogolyň esasy bahasy import edilýän analoglardan has arzan, şonuň üçin içerki bazarda täze bäsdeşlik önümi peýda bolar.
Izopropil spirtiniň antiseptik we zyýansyzlandyryş serişdeleriniň önümçiliginde ulanylýandygy göz öňünde tutulanda, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, bu ylmy işläp taýýarlamanyň ähmiýeti häzirki emele gelen ýagdaýy hasaba almak bilen, wirus we ýokanç keselleriniň öňüni almakda örän möhümdir.