Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Premýer-ministrini gutlady

Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Premýer-ministrini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Suga Ýosihideni Ýaponiýanyň Premýer-ministri wezipesine saýlanmagy mynasybetli gutlady.

«Siziň ýolbaşçylygyňyzda Ýaponiýanyň syýasy we durmuş-ykdysady ösüşlerde täze sepgitlere ýetjekdigine, şeýle hem halkara giňişliginde öz at-abraýyny has-da berkitjekdigine ynanýaryn» diýip, türkmen Lideri hatynda nygtady.

Türkmenistanyň Prezidenti biziň döwletlerimiziň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýokary derejesini belläp, soňky ýyllarda üstünlikli özara bähbitli hyzmatdaşlygyň hil taýdan täze derejä çykandygyny aýratyn nygtady.

«Häzirki wagtda biziň ýurtlarymyz has giň ugurlar boýunça üstünlikli hyzmatdaşlyk edýärler. Strategik häsiýete eýe bolan türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň biziň bilelikdäki tagallalarymyzyň netijesinde halklarymyzyň bähbidine mundan beýläk-de depginli ösdüriljekdigine we çuňlaşdyryljakdygyna berk ynanýaryn» diýlip, hatda aýdylýar.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Suga Ýosihide berk jan saglyk, bagtyýarlyk hem-de dostlukly Ýaponiýanyň mundan beýläk-de öňe gitmeginiň we gülläp ösmeginiň hatyrasyna bu ýokary döwlet wezipesinde üstünlikleri arzuw etdi.