Barbadoslylar britan täjinden ýüz öwürmek kararyna geldiler

Barbadoslylar britan täjinden ýüz öwürmek kararyna geldiler

Beýik Britaniýanyň Şa zenany Ýelizaweta II özüniň titullarynyň birini ýitirer. Ol diňe bir Birleşen Korollygyň monarhy däl-de, eýsem, Arkalaşyga girýän birnäçe uly we kiçi ýurtlaryň hem şa zenanydyr. Şeýle ýurtlaryň biri – Barbados respublika bolmak we Ýelizaweta II-ni döwlet baştutany statusyndan mahrum etmek kararyna geldi. 2021-nji ýylda Barbados respublikanyň resmi statusyny alar. Degişli bildiriş bilen Barbadosyň general-gubernatory Sandra Meýson çykyş etdi. Bu barada inforos.ru habar berýär.

“Kolonial geçmişimizi yzda galdyrmagyň wagty geldi. Barbadosyň ýaşaýjylaryna öz döwlet baştutany gerek. Biz doly özygtyýarlylyga tarap indiki logiki ädimi äderis we garaşsyzlygymyzyň 55 ýyllygynda respublika bolarys” – diýip, Barbados Today täzelikler portaly onuň sözlerini getirýär.

Barbados bu günki gün köp ilatly we gülläp ösen karib adalarynyň biri hasaplanylýar. Ol garaşsyzlygyny 1966-njy ýylda gazandy. Döwlet Beýik Britaniýanyň ýolbaşçylygyndaky Arkalaşygyň düzümine girýär. Onuň ýolbaşçysy general-gubernator tarapyndan wekilçilik edilýän Beýik Britaniýanyň şa zenanydyr. Adanyň ilaty 287 müň töweregi adama barabar.
Ýelizaweta II barada aýdylanda, ol häzirki günde Birleşen Korollykdan we Barbadosdan başga-da, onlarça döwletiň şa zenany hasaplanylýar (Antigua we Barbuda, Awstraliýa, Bagama adalary, Beliz, Grenada, Kanada, Täze Zelandiýa, Papua – Täze Gwineýa, Sent-Kits we Newis, Sent-Lýusiýa, Sent-Winsent we Grenadinler, Solomon adalary, Tuwalu, Ýamaýka).