Türkmenistan, Azerbaýjan we Owganystan TIR seýilgählerini döretmek meselesini maslahatlaşýarlar

Türkmenistan, Azerbaýjan we Owganystan TIR seýilgählerini döretmek meselesini maslahatlaşýarlar

14-nji sentýabrda wideo-maslahat görnüşinde Azerbaýjanyň, Owganystanyň we Türkmenistanyň alty iş toparynyň ýolbaşçylarynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Bu barada Azerbaýjanyň Döwlet gümrük komitetine salgylanmak bilen Trend habar berýär.

Duşuşygyň barşynda üç ýurduň çäginden geçýän üstaşyr geçelgeleriniň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Mejlise Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň orunbasary Muhammet Muhammedow, Azerbaýjanyň Döwlet gümrük komitetiniň başlygynyň orunbasary Ismail Güseýinow, Owganystan Yslam Respublikasynyň gümrük we girdeji ministriniň orunbasary Isa Gudrat, şeýle-de üç ýurduň gümrükhana düzüminiň wekilleri gatnaşdy.

Çärede ýol kartasy bilen baglanyşykly gümrük infrastrukturasyny kämilleşdirmek, şeýle-de gümrük işlerini çaltlaşdyrmak, gümrük gullugyny iň täze tehnologiýalar bilen üpjün etmek, gümrük hyzmatlarynyň arasynda üç taraplaýyn maglumatlaryň alyş-çalşygy, gury ýer portlaryny taslamak we döwrebaplaşdyrmak, şeýle-de TIR seýilgählerini döretmek mümkinçilikleri gözden geçirildi. 

Türkmen tarapy özara düşünişmek Ähtnamasyny ýa-da ylalaşyk üçin hereket meýilnamasyny taýýarlamak boýunça, degişli meseleleri ýerine ýetirmek üçin hemişelik iş toparyny döretmek we ilkibaşda gadagan edilen harytlaryň sanawyny alyşmak boýunça teklipleri öňe sürdi.