Malaýziýadan PETRONAS kompaniýasynyň hünärmenleri we türkmen raýatlary getirildi

Malaýziýadan PETRONAS kompaniýasynyň hünärmenleri we türkmen raýatlary getirildi

Malaýziýanyň howa ýollarynyň Kuala-Lumpur — Türkmenabat ýörite uçary bilen «PETRONAS» kompaniýasynyň hünärmenleri we türkmen raýatlary ýurdumyza getirildi.

ORIENT agentliginiň habar bermegine görä, bu ýörite uçuşy guramaga «Türkmengaz» döwlet konserni, Türkmenistanyň Malaýziýadaky ilçihanasy hem-de Malaýziýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy ýardam etdi. Bu ýörite uçuş Taýýar önümi paýlaşmak hakynda Ylalaşyga laýyklykda, PETRONAS kompaniýasynyň Türkmenistanda nebit amallaryny amala aşyrýan hünärmenleriniň meýilleşdirilen dolanyşygyny üpjün etmek maksady bilen guraldy.
Şol uçar bilen Türkmenistanyň pandemiýa çäklendirmeleri bilen baglylykda serhetleriň ýapylmagy sebäpli Malaýziýada galan raýatlary hem getirildi.
Kuala-Lumpur — Türkmenabat ýörite uçuşyna münülende, sanitariýa we epidemiologik protokolyň termometriýa, PCR synagynyň netijesiniň bolmagy we ýolagçylaryň arasyndaky fiziki aralygy saklamak ýaly ähli talaplary ýerine ýetirildi.
BSGG-niň we Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreş boýunça adatdan daşary toparynyň tekliplerine laýyklykda, Malaýziýadan çarter uçuşynda gelen ýolagçylaryň ählisi hökmany iki hepdelik karantini geçerler.