ÝDÖB Türkmenistanda bank pudagynyň netijeliligini ýokarlandyrmagyň ýollaryny aýtdy

ÝDÖB Türkmenistanda bank pudagynyň netijeliligini ýokarlandyrmagyň ýollaryny aýtdy

Türkmenistanyň maliýe pudagyna goşmaça daşary ýurt maýa goýumlary onuň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrar we ösüşine hem-de kämilleşmegine ýardam eder diýip, Ýewropanyň Dikeldiş we Ösüş bankynyň (ÝDÖB) wekili Anton Usow Trend-e aýtdy.

“Biz ýerli türkmen hem- daşary ýurt banklarynyň, şol sanda Merkezi Aziýadan, söwda maliýe pudagynda hyzmatdaşlygyň artýandygyny görmek isleýäris” – diýip, Usow sözüniň üstüni ýetirýär.

Usow Türkmenistanyň bank pudagynyň ýurduň ykdysady işine goldaw bermekde we, aýratynam, ýerli kiçi hem-de orta kärhanalary maliýeleşdirmekde möhüm rol oýnaýandygyny belledi.
Mundan başga-da, ÝDÖB Rysgally El arassaçylyk harytlaryny öndürijini goldamak üçin ozal 1,3 million dollar karz berdi.

Özüniň Türkmenistanda alyp barýan işiniň bütin dowamynda Ýewropanyň Dikeldiş we Ösüş banky (ÝDÖB) ýurduň dürli pudaklarynda 70 taslama 272 million ýewro maýa goýdy diýip, Usow öň belläp geçdi.
Şeýle maýa goýum 200-den gowrak kiçi we orta kärhanalara iş-maslahatyny almaga mümkinçilik berdi diýip, Usow sözüniň üstüni ýetirdi.
Ýewropanyň Dikeldiş we Ösüş banky Türkmenistanyň korporatiw we maliýe pudaklarynda hususy telekeçiligiň ösdürilmegine aýratyn üns berýär.