Türkmenistan Owganystandaky ýagdaýy kadalaşdyrmak boýunça garaýyşlaryny beýan etdi

Türkmenistan Owganystandaky ýagdaýy kadalaşdyrmak boýunça garaýyşlaryny beýan etdi

Türkmenistan Owganystandaky ýagdaýy kadalaşdyrmak boýunça gepleşikleri geçirmek üçin özüniň syýasy giňişligini bermek arkaly ýardam etmäge taýýar. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde habar berdiler.

12-nji sentýabrda Katar Döwletiniň paýtagty Doha şäherinde 30-a golaý ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, halkara guramalarynyň hem-de “Talyban” hereketiniň wekilleriniň gatnaşmagynda Owganystandaky ýagdaýy kadalaşdyrmak boýunça gepleşikler başlandy.
Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikleriň açylyş dabarasynda eden çykyşynda Türkmenistanyň Owganystan Yslam Respublikasynda sebit howpsuzlygyny we durnuklylygyny berkitmäge gönükdirilen parahatçylygy ilerletmek boýunça hereketleri goldaýandygyny belledi.
Türkmenistanyň hemişe ýüze çykýan meseleleriň diňe diplomatik we syýasy gurallar arkaly çözülmeginiň tarapdarydygy we gepleşiklere, şol sanda gepleşikleri geçirmek üçin özüniň syýasy giňişligini bermek arkaly ýardam etmäge taýýardygy nygtaldy.
Şeýle hem dürli ugurlardaky, hususan-da energetika, ulag, aragatnaşyk we senagat ulgamlarynda iri düzümleýin taslamalaryň durmuşa geçirilmegi arkaly Owganystanyň ykdysady ösüşine goşant goşmagyň ähmiýeti babatynda bellenilip geçildi.