Türkmenistanyň Prezidenti milli dokma önümlerini ilerletmekde mahabatyň ähmiýetini belledi

Türkmenistanyň Prezidenti milli dokma önümlerini ilerletmekde mahabatyň ähmiýetini belledi

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk baýramy mynasybetli Aşgabat şäherinde dokma önümleriniň dükanlary açylar. Bu barada wise-premýer Ç.Gylyjow Hökümet mejlisinde habar berdi.

Bellenilişi ýaly, Aşgabat şäherinde Dokma senagaty ministrliginiň ýöriteleşdirilen dükanlary açylar. Şolarda Türkmenistanda öndürilýän we uly islegden peýdalanýan ekologiýa taýdan arassa hem-de ýokary hilli dokma önümleriniň söwdasy guralar.
Gurbanguly Berdimuhamedow soňky ýyllarda dokma pudagynyň yzygiderli döwrebaplaşdyrylmagy hem-de önümçilik binýadynyň tehniki taýdan täzeden enjamlaşdyrylmagy netijesinde, hil we ekologiýa howpsuzlygy babatda degişli halkara ölçeglerine kybap gelýän taýýar önümleriň görnüşleriniň artdyrylýandygyny belledi. Munuň özi daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligiň binýadynyň barha pugtalanýandygyna güwä geçýär.
Dokma önümlerini has-da işjeň ilerletmek üçin degişli mahabat, hususan-da, soňky ýyllarda meşhurlyk gazanan milli nyşanly harytlary mahabatlandyrmak zerurdyr. Şeýle hem ilatyň möwsümleýin isleglerine görä, dünýä ýörelgelerine gabat gelýän gelşikli lybaslaryň önümçiligi işlenip taýýarlanylmalydyr diýip, türkmen Lideri belledi.
Gurbanguly Berdimuhamedow pudagyň kärhanalary üçin ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak, dükanlarda söwdany guramak we alyjylar üçin oňyn şertleri döretmek babatda anyk görkezmeleri berdi.