Ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça maşgala lukmanlarynyň hünär derejesi ýokarlandyrylýar

Ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça maşgala lukmanlarynyň hünär derejesi ýokarlandyrylýar

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý milli jemgyýeti Aşgabat şäherinde hem-de Ahal welaýatynda ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça maşgala lukmanlary üçin okuwlary guraýar. Bu barada guramanyň web sahypasyna salgylanyp, ORIENT habar berýär.

Bu okuwlar koronawirus ýokanjynyň dünýäde ýaýran döwründe Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamynyň kuwwatyny has-da ýokarlandyrýar. Maşgala lukmanlary bu ulgamda saglyk bilen bagly mesele ýüze çykanda ilkinji ýüz tutulýan adamlar bolup durýar. Şonuň üçin hem tutuş ýurduň ilatynyň saglyk derejesi maşgala lukmanlarynyň hünär derejesi bilen berk baglanyşyklydyr.
Okuw-seminarlarynda saglygy goraýyş işgärleri ýiti respirator keselli näsaglary ýüze çykarmagyň, saýlamagyň we kliniki taýdan öwrenmegiň usullary barada iň täze maglumatlary alýarlar. Olarda esasy üns okuw materiallarynyň aýdyňlygyna we gündelik tejribede amaly taýdan ulanylmagyna gönükdirilýär.
Ýiti respirator ýokançlygynyň ýaýramagynyň öňüni almak babatda eýýäm 240-dan gowrak maşgala lukmany täze bilimlere eýe boldular. Häzirki wagtda okuw sapaklary dowam etdirilýär. Şeýle hem olaryň ýurduň beýleki şäherlerinde hem geçirilmegine garaşylýar.
Okuwlar Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň hünärmenleriniň, şeýle hem Myrat Garryýew adyndaky Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň ýokanç keseller we maşgala lukmançylygy bölüminiň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilýär.