Balkan welaýatynda ses we ýylylyk saklaýjy serişdeleri öndürýän täze kärhana gurlar

Balkan welaýatynda ses we ýylylyk saklaýjy serişdeleri öndürýän täze kärhana gurlar

Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesinde bazalt inçe süýüminden, mineral pamykdan ses we ýylylyk saklaýjy serişdeleri öndürýän täze kärhana gurlar. Bu barada Hökümet mejlisinde habar berildi.

Wise-premýer Ş.Durdylyýewiň habar berşi ýaly, bu kärhana Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 20-nji fewralynda gol çeken “Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň 2020 — 2023-nji ýyllarda senagat we önümçilik desgalarynyň gurluşygy hakynda” Kararyna laýyklykda gurlar.
Öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, ses we ýylylyk saklaýjy serişdeleri öndürýän kärhanany diwar materiallarynyň önümçiligi boýunça düýpli döwrebaplaşdyrylan binada ýerleşdirmek teklip edilýär.
Bu kärhana üçin tehnologik enjamlary satyn almak we ony gurnamak barada halkara bäsleşigi geçirildi. Onuň jemleri boýunça ýeňiji kesgitlenildi.