«Barselonanyň» Prezident saýlawlarynyň senesi belli boldy

«Barselonanyň» Prezident saýlawlarynyň senesi belli boldy

“Barselona” resmi saýtynda klubyň indiki prezident saýlawlary baradaky habary neşir etdi. Muny championat.com ýetirýär.

Saýlawlary 2021-nji ýylyň 20-nji we 21-nji martynda geçirmeklik bellenildi. Şeýle netijä katalon klubynyň müdirler geňeşiniň mejlisinde gelindi. Adatça, bu iş bir günüň içinde geçýär, ýöne bu gezek koronawirusa garşy göreş bilen baglylykda ol iki güne çeker. Şu sebäp bilen hem saýlawlary birnäçe ýerde geçirmeli diýlip karara gelindi, öň ol bir ýerde geçirilýärdi.
Şeýle-de, mejlisde “Barselonanyň” 2020/21-nji ýyl üçin býujetine düzedişler girizmek makullanyldy. Klubda pandemiýa sebäpli ýitgiler girdejiniň adaty bahasyndan 30 göterimine barabar boldy diýip hasaplaýarlar.
“Barselonanyň” häzirki prezidenti wezipäni 2014-nji ýylda eýelän Hosep Mariýa Bartomeu bolup durýar. Geçen möwsümiň ahyrynda topar “Bawariýadan” ýeňlip (2:8), Çempionlar ligasyndan çykdy, kampaniýa gutarandan soň toparyň kapitany hüjümçi Lionel Messi klubdan gitmek isleýändigini aýtdy. Öň hem “Barselonanyň” ýolbaşçylygynyň işinden nägile bolup ýören jänköýerler gazaplanyp, nägilelik aksiýasyny gurnadylar. Katalonlylar ahyrynda Messini goýbermediler we ol toparda galdy.