Türkmenistanyň Prezidenti döredijilik merkeziniň gurluşygy bilen tanyşdy

Türkmenistanyň Prezidenti döredijilik merkeziniň gurluşygy  bilen tanyşdy

Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabadyň täze desgalarynyň gurluşygyndaky işleriň ýagdaýy we gurulmagy meýilleşdirilýän binalaryň taslamalary bilen tanyşlygynyň çäklerinde A.Nyýazow şaýoly bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň çatrygyna geldi. Bu ýerde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew döwlet Baştutanyna täze desgalaryň gurluşygynda işleriň ýagdaýy, bezeg aýratynlyklary, şeýle hem gurluşygy meýilleşdirilýän desgalar barada aýdyň düşünje almaga mümkinçilik berýän taslamalar barada hasabat berdi.

Häzirki döwürde şäheriň bu böleginde “Garagum” myhmanhanasynyň gurluşygy batly depginlerde dowam edýär, döredijilik merkeziniň gurluşygy bolsa tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar.
Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna A.Nyýazow we Hoja Ahmet Ýasawy köçeleriniň çatrygynda gurulmagy meýilleşdirilýän ýerasty geçelgäniň ýerleşiş çyzgysy we içki görnüşi, seýilgähiň şekil taslamasy, söwda we dynç alyş merkeziniň, döredijilik merkeziniň, edara ediş we söwda maksatly binalaryň taslamalary hödürlenildi.
Milli Liderimiziň ozal beren tabşyryklaryna laýyklykda, Aşgabat şäheriniň şu böleginde gurulmagy meýilleşdirilýän 10 müň orunlyk köpugurly döredijilik we sungat merkeziniň taslamasy we onuň ýerleşjek ýeriniň çyzgysy taýýarlanyldy.
Gurbanguly Berdimuhamedow täze merkezde Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” atly döredijilik bäsleşiginiň çäklerinde zehinli çagalaryň arasynda geçirilýän “Garaşsyzlygyň merjen däneleri”, ýaş estradaçylaryň arasynda guralýan “Ýaňlan, Diýarym!” bäsleşiklerini, “Ýylyň parlak ýyldyzy” bäsleşiginiň jemleýji konsertini guramak üçin ähli zerur mümkinçilikleriň üpjün edilmelidigini belledi. Şeýle hem milli Liderimiz merkezde häzirki zamanyň döwrebap enjamlary bilen üpjün edilen ses ýazgylar we aýdym-saz studiýasyny döretmek babatda anyk tabşyryklary berdi.
Hormatly Prezidentimiz taslamalar, olaryň binagärlik we bezeg çözgütleri bilen tanşyp, olara birnäçe bellikleri aýtdy we degişli düzedişleri girizdi. Döredijilik merkezini “Jahan” döredijilik merkezi diýip atlandyrmak teklip edildi.