Ýörite uçuş arkaly Moskwadan Türkmenabada türkmen raýatlary getirildi

Ýörite uçuş arkaly Moskwadan Türkmenabada türkmen raýatlary getirildi

"Türkmenhowaýollarynyň" Boeing uçary 9-njy sentýabrda - çarşenbe güni irden Moskwadan Türkmenabat halkara howa menziline 272 sany türkmen raýatyny getirdi.

Uçarda gelenler, esasan, Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerini tamamlan ýa-da gaýybana bölümlerinde ýokary bilim almagy dowam etdirýän talyplar. Ýöne olardan başga-da, COVID-19 sebäpli syýahat çäklendirmeleri girizilmezden ozal dürli sebäplere görä beýleki ýurtlara gidenler şol ýurtlardan çykyp bilmän galypdylar. Häzir olaryň Türkmenistana getirilmegi tapgyrlaýyn dowam etdirilýär. Ondan öň 6-njy sentýabrda türkmen talyplary Belarusdan gaýdyp geldiler - munuň özi bu ýurtdan eýýäm ikinji ýörite uçuşdyr.
Ondan öň 24-nji awgustda Minskden Türkmenabat şäherine çenli çarter uçuşy guraldy. Şeýle hem 22-nji awgustda ýörite uçuş Hindistandan türkmen raýatlaryny Watanymyza alyp geldi.
Uçuşlar Boeing 777-200 howa gämisinde Daşary işler ministrliginiň we onuň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň, migrasiýa we beýleki gulluklaryň ýardamy bilen, şol sanda ýörite lukmanlaryň ugratmagynda guralýar.
Uçara münülende, ýolagçylaryň ýanynda geçirilenine iki günden köp wagt bolmadyk synagyň netijeleri boýunça koronawirus ýokançlygynyň ýoklugy barada şahadatnama bolmaly. Beýleki ýagdaýlarda ýolagçylar gidýän howa menzilinde gaýtadan synagdan geçirilýär.
Şeýle-de bolsa, Türkmenistana gelen ähli raýatlar 14 günüň dowamynda lukmançylyk gözegçiligi astynda hökmany karantini geçmeli.

— Pandemiýa bilen baglanyşykly bu çäklendirmeler girizilende, şol wagt beýleki ýurtlarda bolup ýören watandaşlarymyzyň nähili kynçylyklara duçar bolandyklaryna düşünýäris. Şonuň üçinem olary indi öz dogduk mekanynda - öýlerindedigine we hemme zadyň gowy boljakdygyna derrew düşüner ýaly edip garşylamaga synanyşýarys - diýip, Türkmenabat şäheriniň halkara howa menziliniň başlygy Merdan Berdiýew aýdýar.