Türkmenistan BMG agza ýurtlarynyň dünýä çökgünliginden çykmak boýunça gepleşigine gatnaşdy

Türkmenistan BMG agza ýurtlarynyň dünýä çökgünliginden çykmak boýunça gepleşigine gatnaşdy

Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň orunbasary we Kanadanyň hem-de Ýamaýkanyň maliýe ministrleri tarapyndan çagyrylan maliýe ministrleriň duşuşygyna gatnaşdy.

ORIENT-iň habar bermegine görä, wideo-konferensiýa aragatnaşygy boýunça sişenbe güni, 8-nji awgustda geçirilen duşuşyk BMG-niň 193 sany ähli agza-döwletleriniň maliýe edaralarynyň ýolbaşçylaryny ýygnady.
Maslahat döwlet we hökümet wekillerine koronawirus pandemiýasy sebäpli ýüze çykan dünýä çökgünliginden gysga wagtyň içinde çykmak mümkinçiligini hödürlemek maksady bilen geçirildi. Öňde duran wezipeleriň biri 2030-njy ýyla çenli wagtyň içinde Gün tertibine ýetmek üçin maliýe serişdelerini toplamakdan ybarat.
Maliýe ministrleri tarapyndan maslahatlaşylan pikirleriň sanawy 2020-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň çäklerinde döwlet we hökümet ýolbaşçylarynyň ýörite mejlisinde karara gelmek üçin hödürleniler.