Türkmenistanda howply ýokançlara garşy bejergiden boýun gaçyranlar tussag edilip bilner

Türkmenistanda howply ýokançlara garşy bejergiden boýun gaçyranlar tussag edilip bilner

Howply diýlip ykrar edilen ýokanç kesellerden bejergi almakdan bilkastlaýyn boýun gaçyran adamlar indi iki ýyla çenli azatlykdan mahrum edilip bilner. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine şunuň bilen baglanyşykly madda girizildi. Bu barada ORIENT habar berýär.

Düzgün gaýtadan bozulan ýagdaýynda, şeýle hereketler agyr netijelere sebäp bolan ýa-da üçünji taraplaryň ölümine sebäp bolan ýagdaýynda azatlykdan mahrum etmegiň möhleti bäş ýyla çenli bolup biler. Şeýle hem howply ýokanç kesellere garşy bejergi almakdan bilkastlaýyn boýun gaçyrmaga ýardam eden adam hem jogapkärçilige çekiler.
Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine girizilen bu goşundy ählumumy epidemiologik şertlerinde örän möhümdir. Jemgyýetçilik jogapkärçiligi Türkmenistanyň raýatlaryna ählumumy pandemiýanyň netijelerinden mundan beýläk-de gaça durmaga kömek eder, kanuny resminama bolsa bu babatda häzire çenli ýetilen üstünlikleri has-da berkider.
Mundan başga-da, Türkmenistanyň Mejlisi koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly işlenip düzülen başga-da birnäçe kanunçylyk namalaryny tassyklady.
Türkmenistan "Migrasiýa baradaky" Kanunynyň 17-nji maddasynyň birinji bölüminiň onunjy bendine laýyklykda, ýurtda ýaşamak üçin ygtyýarnamasy bolan daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistanyň daşynda üznüksiz galmak möhleti bir ýyla çenli uzaldyldy.
Adamyň öz erkine bagly bolmadyk ýagdaýlar sebäpli daşary ýurtda galan ýagdaýy bu düzgünden aýrylýar. Bularyň arasynda koronawirus bilen baglanyşykly karantin çäreleri sebäpli daşary ýurtdan çykyp bilmezlik hem bar.
“Türkmenhowaýollaryna” ýurduň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen bilelikde ýokanç keselleriň öňüni almak we adatdan daşary ýagdaýlarda jemgyýetiň saglygyny goramak boýunça milli awiasiýa meýilnamalaryny işläp düzmek we tassyklamak tabşyryldy.