Türkmenistanyň bilim ministriniň orunbasary wezipesinden boşadyldy

Türkmenistanyň bilim ministriniň orunbasary wezipesinden boşadyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamasyna laýyklykda, Türkmenistanyň bilim ministriniň mekdepler we mekdebe çenli edaralar boýunça orunbasary Gowşudow Merdan Arslanowiç özüne ynanylan wezipäni oňarman, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin wezipesinden boşadyldy.

Belläp geçsek, birnäçe gün mundan öň, Merdan Gowşudowa wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmändigi we işde goýberen kemçilikleri üçin soňky duýduryş bilen berk käýinç yglan edilipdi.