Messi «Barselonada» galýandygyny mälim etdi

Messi «Barselonada» galýandygyny mälim etdi

Ispan «Barselonasynyň» hüjümçisi Lionel Messi katalon klubynda galýandygyny mälim etdi.

«Men nägile bolupdym we gitmek isledim. Maňa muny etmäge mümkinçilik bermediler, şonuň üçin men kazyýet işlerinden daşda bolmak üçin klubda galaryn. Klubyň ýolbaşçylygynda Bartomeu — bu heläkçilik» – diýip, Goal.com Messiniň sözlerini getirýär. Bu barada russian.rt.com habar berýär.
— Men «Barselona» üçin çykyş etmegimi dowam etdirerin. Gitmek isländigime garamazdan, beýlekilere gatnaşygym üýtgemez. Men kluba we prezidente gitmek isleýändigimi aýtdym. Men muny bir ýyl bäri aýdyp gelýärin. Men «Barselonadaky» wagtym, gynansam-da, tamamlandy diýip pikir etdim, sebäbi men hemişe karýeramy şu ýerde tamamlamak isleýärdim.
— Bu örän agyr ýyl boldy, men türgenleşiklerde, oýun wagtynda, eşik çykarylýan otagda köp çydadym. Prezident hemişe möwsümiň ahyrynda meniň galmalydygym ýa-da däldigim barada karara gelip bilýändigimi aýtdy. Ýöne ahyrynda ol sözünde durmady. Başga bir usul, ýagny kazyýete gitmek galypdy. Ýöne men hiç haçan «Barsa» bilen kazyýetleşmezdim, sebäbi men bu kluby gowy görýärin, ol maňa ähli zady berdi — diýip, Messi aýdýar.

33 ýaşly Messi «Barselonanyň» ýetişdiren oýunçysy we ol esasy düzümde 2003-nji ýyldan bäri çykyş edýär. Klub bilen bilelikde ol 34 baýraga eýe boldy. Onuň hasabynda 731 oýunda 634 gol we 285 gezek pökgini netijeli geçirim bar.
Çempionlar ligasynyň dörtden bir finalynda Mýunhen «Bawariýasyndan» masgaraçylykly ýeňlişden soň (2:8) onuň topardan gitmek isleýändigi habar berildi.