Türkmenistan Hazaryň kenar ýakasynyň ýapylmagynyň möhletini uzaltdy

Türkmenistan Hazaryň kenar ýakasynyň ýapylmagynyň möhletini uzaltdy

Türkmenistan dünýäde we sebitde emele gelen durnuksyz epidemiologik ýagdaý sebäpli raýatlaryň Awaza milli syýahatçylyk zolagynda dynç almagy, şeýle hem Hazar deňziniň kenar ýakalarynda suwa düşmek bilen baglanyşykly çäklendirmeleri 2020-nji ýylyň 1-nji oktýabryna çenli uzaltdy. Bu barada ORIENT habar berýär.

Ondan öň, Türkmenistanyň çägine täze görnüşli koronawirusyň getirilmeginiň we keseliň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen, raýatlaryň Awaza milli syýahatçylyk zolagynda dynç almagy we Hazar kenar ýakalarynda suwa düşmegi şu ýylyň 15-nji maýyndan 31-nji awgustyna çenli çäklendirilipdi.