Hindistan Türkmenistandaky raýatlaryny alyp gitmek üçin ýörite uçuş gurar

Hindistan Türkmenistandaky raýatlaryny alyp gitmek üçin ýörite uçuş gurar

Hindistanyň Türkmenistandaky ilçihanasy öz raýatlary üçin Türkmenistandan Hindistana ýörite uçuş guramagy meýilleşdirýär. Bu barada diplomatik wekilhananyň resmi saýtynda habar berilýär.

Uçar gatnawy sentýabr aýynda guralar.
Hindistanyň ilçihanasy häzirki wagtda Türkmenistanyň çäginde bolup, öz Watanyna dolanmak isleýän watandaşlaryny 7-nji sentýabra çenli diplomatik wekilhana bilen habarlaşmaga we şu salgy boýunça anketany doldurmaga çagyrdy.
7-nji sentýabrdan giç iberilen arzalar diplomatik wekilhana tarapyndan seljerilmez. Ýörite uçuş arkaly Hindistana gitjek ýolagçylar uçarda we howa menzillerinde epidemiologik çäklendirmeleri berjaý etmäge borçlandyrylýar. Öz Watanyna dolanyp barandan soň bolsa, iki hepdelik karantine alnar. Hindistanyň Türkmenistandaky ilçihanasy bilen şu belgiden habarlaşyp bilersiňiz: +993 63485437.