Türkmen-owgan gepleşiklerinde TOPH taslamasy maslahatlaşyldy

Türkmen-owgan gepleşiklerinde TOPH taslamasy maslahatlaşyldy

2-nji sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Owganystan Yslam Respublikasynyň Merkezi Bankynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirijisi Ajmal Ahmadi bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi.

Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, duşuşygyň barşynda taraplar özarabähbitli türkmen-owgan hyzmatdaşlygynyň ähli ugurlary boýunça gatnaşyklaryň has hem pugtalandyrylmagynyň we ösdürilmeginiň zerurlygyna aýratyn üns çekdiler.
Söhbetdeşler Тürkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasynyň durmuşa geçirilişiniň işjeňleşdirilmegi dogrusynda hem pikir alyşdylar. Aýdylanlary nazarda tutup, golaýda TOPH gaz magistralynyň owgan böleginde «Ýer serişdelerini saýlap almak boýunça Özara düşünişmek barada Ähtnama» gol çekmek arkaly taraplaryň bu ugurda ähmiýetli öňegidişlikleri gazanandyklaryny nygtamak zerurdyr. Bu bolsa öz nobatynda Owganystanyň çägindäki işleriň ilerledilmegine güýçli itergi berer.